Other Languages: VEAMO logo VEAMO logo VEAMO logo

VEAMO

“onze expertise – uw zekerheid”

Nuttige Links

Expert Vastgoed

Actiegebied

 • Brussels Gewest
 • Vlaams Brabant
 • Oost-Vlaanderen

Expertise bureau met ruime ervaring in volgende sectoren en domeinen

Sectoren

 • Woningen
 • In principe komen alleen woningen in aanmerking die zich in een bewoonbare staat bevinden of waarin slechts lichte renovatiewerken moeten uitgevoerd worden.
 • Appartementen
 • In principe komen alleen appartementen in aanmerking die zich in een bewoonbare staat bevinden of waarin slechts lichte renovatiewerkingen moeten uitgevoerd worden.
 • Mede-eigendom gemeenschappelijke delen
 • Deze expertises kunnen slechts uitgevoerd worden nadat een Algemenen Vergadering van een mede-eigendom hierover een gekwalificeerde beslissing heeft genomen. Deze AV kan en mandaat geven aan een Raad van Bestuur of een lid ervan of een aan een mede-eigenaar om een overeenkomst met de expert te tekenen .
 • Kantoren
 • Alle kantoorgebouwen komen hiervoor in aanmerking. De expert zal op voorhand een kort bezoek brengen teneinde de eventuele opdracht juist in te schatten.
 • Commerciële Panden
 • Alle commerciële panden komen hiervoor in aanmerking. De expert zal op voorhand een kort plaatsbezoek brengen teneinde de eventuele opdracht juist in te schatten.

Domeinen

 • Bouwkundige expertises
 • Hierbij kan de expert een rapport opstellen om een algemeen beeld te geven van de toestand van een gebouw. Hierbij worden alle aspecten geëvalueerd op basis van uiterlijke aanwijzingen. Het betreft hier : algemene stabiliteit, bouwmaterialen, afwerking, isolatie, technische installaties,... Indien gedetailleerde studies gevraagd worden moet dit duidelijk bij voorbaat besproken worden.
 • Schadegevallen
 • In geval van schade aan gebouwen kan de expert de schade beschrijven , indien mogelijk een aanduiding geven van de oorzaak , een begroting opstellen voor herstelling. Dit is geen gerechtsexpertise maar kan aan een eventueel later dossier als documentatie toegevoegd worden.
 • Muurovername
 • Bij aanbouw van constructies tegen bestaande gemeenschappelijke gevels moet de aanbouwende partij een vergoeding betalen aan de oorspronkelijke eigenaar van de gemeenschappelijke gevel. De berekening van deze vergoeding is gebaseerd op bestaande regels.
 • Plaatsbeschrijvingen bij:
  1. aankoop - verkoop
  2. Het is voorzichtig om bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst ( compromis) een beschrijving te voegen van wat exact aangekocht wordt en van de staat waarin het goed zich bevindt op het ogenblik van de verkoopovereenkomst. Het is immers gangbaar dat er tussen de aankoop ( compromis) en het verlijden van de authentieke akte en zelfs het in gebruik nemen van het pand door de nieuwe eigenaar een periode van 4 maanden of meer verloopt. Het is belangrijk dat de koper en de verkoper vastleggen wat en in welke staat het goed zich moet bevinden bij de definitieve overdracht.
  3. intrede - einde huur
  4. Begin huur: De wetgeving verplicht het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang huur ingeval het de hoofdverblijfplaats van de huurder betreft. Opgepast : hier is eveneens de taalwetgeving van kracht en moet de plaatsbeschrijving in de taal van het gewest opgesteld worden. Ook in alle andere gevallen ( 2de verblijf, handelshuur,...) is het raadzaam deze plaatsbeschrijving op te stellen bij aanvang huur. Zonder plaatsbeschrijving is het problematisch om bij het einde van de overeenkomst eventuele schade vast te stellen. Einde huur: Bij het einde van de uur wordt een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd van de staat van het pand en vergeleken met de plaatsbeschrijving opgesteld bij het begin van de huur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen werkelijke schade, schade vanwege ouderdom, schade door overmacht en schade door normaal gebruik
  5. bij aanvang werken
  6. In geval werken in de omgeving uitgevoerd worden hebben de eigenaars / mede-eigenaars er alle belang bij een plaatsbeschrijving te laten opstellen door een onafhankelijk expert. Dit is zowel het geval bij belangrijke infrastructuur werken als bij het optrekken van gebouwen in de onmiddellijke omgeving. Na het beëindigen van de werken kan de eventuele schade tengevolge van de werken objectief worden vastgesteld.
 • Voorlopige en definitieve opleveringen
 • Vooral bij mede-eigendom laat de Vereniging van Mede-eigenaars zich best bijstaan door een onafhankelijk expert bij de opleveringen van de gemeenschappelijke delen van de gebouwen en omgeving. De expert zal de mede-eigenaars vertegenwoordigen tegenover de promotor, de aannemers, de architecten en studiebureaus.
 • Energie Prestatie Certificaat ( EPC en EPB)
 • Bij verkoop en verhuur van residentiële woningen is het verplicht om een EPC te laten opstellen door een erkend Energiedeskundige Type A. De expert zal, mits plaatselijke vaststellingen, een grondige energie audit opstellen van de woning om op basis van deze elementen een EPC op te stellen met o.a. vermelding van het “kerngetal” en aanbevelingen. De expert is gemachtigd om certificaten op te stellen voor het Brussels en het Vlaams Gewest